top of page

“🌺 ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ ผู้สนับสนุน 😊”

🌷🌷รบกวนช่วยกันลงทะเบียนสมาชิกให้ด้วยนะคะ เพราะสมาคมฯกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ค่ะ

เราจะจับมือไปด้วยกัน💪💪#🌷🌷

ช่วงนี้มีพี่ๆน้องๆ ..ถามถึงการเป็นสมาชิก สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์(ทวิน) เข้ามาจึงขอแจ้งรายละเอียด และ ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับดังนี้นะคะ 😊😊

🌺ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ ผู้สนับสนุนลองพิจารณานะคะ😊
(เพื่อให้เป็นตามกฏเกณ์ของสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์ )

TWIN: สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ ( ทวิน )
     – ได้จัดตั้งเป็นสมาคมฯที่ถูกต้องที่สาธารณะรัฐฟินแลนด์เมื่อ 5 ต.ค. 2560
     – ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นองค์กร​สาธารณะ​ประโยชน์​ใน​ต่างประเทศ​จาก​กระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ เมื่อ 11 มิ.ย.ปี​ 2561​
     – เป็นสมาชิกเครือข่า​ยดี​เอส​ภาคประชาชนตั่งแต่ ส.ค ปี​ 2562

                   สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ส่งเสริมให้คนไทยในฟินแลนด์มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมของชาวฟินแลนด์ได้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายระหว่างคนไทยในต่างประเทศ และกับองค์กรระหว่างประเทศ เชื่อมโยง ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งและความสามัคคี ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่คนไทยในต่างประเทศพึงจะได้รับ และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศรักบ้านเกิดของตน
ในปี 2562 -2563 สมาคมฯ จะมีกิจกรรมสำหรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมอาสาสมัคร การจัดอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการประชุมสัมมนาร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้เป็นตามกฏเกณ์ของสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์
🌻กำหนดชำระค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกรายบุคคล

 2. – สมาชิกรายบุคคลในประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 1,000 บาท/ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 3000 บาท
  – สมาชิกรายบุคคลที่พำนักในต่างประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 20 € /ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 75 €

 3. สมาชิกนิติบุคคล
  – สมาชิกนิติบุคคลในประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 2,000 บาท/ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 5000 บาท
  – สมาชิกนิติบุคคลในต่างประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 50 €/ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 175 €
  🌻ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกที่สมาคมฯ กำหนดขึ้นนี้ จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ก่อน

 

บัญชี: TWIN (NÄTVERKET FÖR THAILANDSKA KVINNOR i FINLAND RF)
เลขที่บัญชี (IBAN)
: FI 08 5358 0620 3805 73
BIC : OKOYFIHH

 

ชื่อบัญชี: นางพรรณี พิพัฒนติกานันท์
เลขที่บัญชี : 034-0-19813-3
กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาประดิพัทธ์ 13

☘️สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ มีดังนี้เลขที่

 1. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น ก่อนบุคคลภายนอก เช่น การเข้าร่วมสัมมนา/การเข้าร่วมประชุม ฯ

 2. สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนา/เข้าร่วมประชุม/หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ

 3. สมาชิกมีสิทธิจะได้รับคำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่สมาคมฯ กำหนด

 4. สมาชิกมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพื่อทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 5. สมาชิกมีสิทธิจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางจดหมาย/ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์/หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ตามที่สมาคมกำหนด

 6. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล สมาคมฯ จะช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านโดยนำโลโก้ใส่ในสื่อต่าง ๆ ของสมาคมฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการร่วมเป็นผู้สนับสนุน TWIN

 1. สมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์องค์กร/ บริษัทของท่านในเว็บไซต์สมาคม และเว็บเพจ ในรูปแบบข้อความและ/หรือโลโก้ขององค์กร/บริษัท

 2. สมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์องค์กร/บริษัทของท่านในรูปแบบการพูดประชาสัมพันธ์และการติดตั้งโลโก้องค์กร/บริษัท ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม เช่น การประชุม สัมมนา งานนิทรรศการ เป็นต้น

 3. สมาคมฯ มอบโล่เกียรติคุณกับองค์กร/บริษัทเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กร / บริษัท ที่ชวยสนับสนุนช่วยเหลือสังคม (CSR: corporate social responsibility) อันเป็นการตอบแทนประโยชน์กลับสู่สังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

 4. สมาคมฯ จะมีหนังสือเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ

Urai Anuntasin ( Ph.D )

– Founder Chairman of Association of Thai Women Network In Finland
– Former Member of Bangkok Metropolitan Council, ( 2011-2014 ) Pathumwan District ,Bangkok ,Thailand.
– Nelikkokuja 2C  00430 Helsinki  Finland
+669 3545 4515
+358 40 503 4515
– Fb : Thai Women Network In Finland :TWIN
– LINE : uraipathumwan

1024px-LINE_logo.svg.png
facebook_logo1_edited.jpg
bottom of page