Search
 • Dr.Urai Anuntasin

Cr : TIE ที่แบ่งปันข้อมูลคะ 🙏🏻😊อาสาสมัครจิตอาสาคืออะไร?????😊

ชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป TIE จุดประสงค์: พัฒนาสมานสามัคคี ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลที่เคยมาอยู่ในต่างประเทศแต่ในปัจจุบันได้กลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยหรือบุคคลที่เคยเดินทางมายังต่างประเทศและคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนอย่างถาวร ทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่ขาดการติดต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารรับข้อมูลในปัจจุบัน และมีเพื่อนมาแลกเปลี่ยนประสพการณ์ และความรู้เพิ่มเติมมาร่วมกิจกรรมช่วยด้วยใจในการสื่อสารเพื่อสร้างสรร และแบ่งปันความรู้และประสพการณืที่ดีมีประโยชน์ให้บุคคลอื่นๆต่อไป ให้สิ่งที่ดีๆที่ตนเองได้พบได้ฟัง ได้เห็นมาเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นต่อไป

อาสาสมัครจิตอาสา คืออะไร? – Volunteerspirit

การเป็นอาสาสมัครจิตอาสาที่ดีควรประกอบด้วย อย่างน้อย

 1. ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น Determination

 2. ความพร้อมใน ปัจจัยด้าน ครอบครัว Good support from family

 3. เวลา Enough free time

 4. สุขภาพจิต In good mental health

 5. สุขภาพกาย In good physical health

 6. ทีมงาน เพื่อนพ้องและความ สามัคคี เพราะงานต่างๆจะทำคนเดียวไม่ได้ Good teamworking practice for success

 7. ความอดทน Patience เพราะอาจจะมีการ ต่อต้าน หรือการสกัดดาวรุ่ง เพราะหากคุณสวย รวย ฉลาด อ้วน เด่น ดัง และทำงานประสบผลสำเร็จ คุณจะต้องประสบกับคำครหานินทา การให้ร้าย การ ยุแยงคะแคงรั่ว เพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนและต้องรอบรู้ และหาวิธีแก้เครียดให้ตนเอง เช่น ทำสวน ประดิษฐ์งานฝีมือ ดูหนังเกาหลี ทำอาหารแจก หรือหาอะไรดีๆมีสาระลงในเฟสบุ๊ค หาเครือข่ายที่ไว้ใจได้ ให้รักจะได้รักกลับมา

เรื่องงบที่ได้มาต้องโปร่งใส แต่หากเขียนโครงการเองคนเดียวทั้งๆที่ถามไปสิบครั้งแล้วให้ช่วยกันเขียน พอได้งบมา ก็สามารถตัดสินใจเลือกบุคคลที่มาช่วยประสานงานรับเงินงบในค่าใช้จ่ายในการช่วยทำงานอย่างสมเหตุผลได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปถามใครที่ไหน แต่ต้องมีคนไว้ใจได้ดูแลบัญชีรายรับรายจ่าย ใฝ่หาความรู้ใส่ตน รู้จักจดจำสิ่งดีๆที่คนอื่นทำ เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นทำเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงกลับมาเป็นประโยชน์ได้ ขอให้ ถือคติ ว่า”ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว ดีหมด”

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้นำสามารถนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปพัฒนาชุมชนโดยให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์นั้นๆ

 2. สามารถนำความรู้ที่ได้มาไปเชื่อมโยงกับระบบบริหารขององค์การ

 3. ผู้นำ สามารถนำเอาความรู้ไปสอนงานและกระตุ้นการทำงานของทีมงาน

 4. ก่อให้เกิกชุมชนนักปฏิบัติ รวมตัวกัน เชื่อมโยง สาม้คคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 5. ก่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือ กันและกันในชุมชนนั้นๆ

 6. ก่อให้เกิดการพัฒนา และเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกัน

 7. ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง

 8. ก่อให้เกิดวิธีการเพิ่มความเข้มแข็งแก่สายในทางสังคม

 9. ก่อให้บุคคล และชุมชน ช่วยเหลือตนเอง และคนรอบข้างได้มากขึ้น

 10. ก่อให้เกิดการติดต่อให้ข้อมูลเข้าถึงชุมชน เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

สองสิ่งที่อาสาสมัครควรมี คือ

 • การสร้างแรงจูงใจ Motivation

 • การเสริมสร้างแรงบันดาลใจ Inspiration

– หากเป็นไปได้ควรจัดเตรียมเนื้อหาก่อนเพื่อเปิดใจ ให้มีการเรียนรู้ ในการพัฒนาตัวเองจนมีความพร้อมแล้วให้ใส่เนื้อหาทางวิชาชีพและวิชาการตามไปอีกที – จากประสบการณ์ที่เคยทำงานพัฒนาคนพบว่าจะเอาคนมาจับอบรมโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมและการเปิดใจ – จะทำให้ขาดการเห็นพลังด้านในของตัวเอง ถ้าเราMotivate ให้คนเห็นคุณค่าตัวเองและการทำงานก่อน เขาก็จะมีพลังกลับไปทำอะไรได้ดีกว่ามากมาย

เรียนรู้แหล่งหางบและวิธีหาการสนับสนุนการทำโครงการช่วยเหลือชุมชนไทยในต่างแดนในอนาคต เช่น

โครงการที่ 1 “แนวทางข้างหน้าสู่การพัฒนาแกนนำชุมชนไทยในภาคพื้นยุโรป” “Brainstorming and Training for Trainer”

โครงการที่ 2 “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย ช่วยเหลือสนับสนุนการดูแลบุตรของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีคู่ครอง และช่วยเหลือบิดามารดาไทยที่ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์” Improving quality of life and Empowering seniors and..”

โครงการที่ 3 การพัฒนาต่อยอดงานช่วยเหลือคนไทยที่จะย้ายถิ่นฐานข้ามแดนมายังต่างประเทศ ตามไปที่บรรยายที่พัทยา ว่าควรสานต่อหาคนรับช่วยเหลือที่ปลายทางต่อไป

ขอชี้แจงคำว่า N G O เอ็น จี โอ ขออธิบาย คำว่า NGO Non Governmental Organization ว่า คือ องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล และไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไร เป็นการทำงานจิตอาสา ด้วยความสมัครใจ โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน/ ด้านงบประมาณจากภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน ตามแต่จะมีความสามารถไปติดต่อขอรับความช่วนเหลือและสนับสนุนได้จากที่ไหน หัวข้อหลักในวันนี้คือ “การทำงานอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและชุมชน” ซื่งเป็นการทำงานที่ต้องเสียสละอย่างมาก ทั้งเวลา ทรัพย์สิน รวมทั้งความเสี่ยงในการมีปัญหากับสมาชิกในครอบครัว

สาเหตุของการเข้ามาร่วมทำงานอาสาสมัครนั้นอาจทำเพราะ

 1. ใจรัก อยากช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าให้รู้จักช่วยเหลือตนเองในยามยาก และส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนจากที่เคยเป็นผู้รับการช่วยเหลือให้กลับกลายมาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพในการดำรงชีวิต

 2. ความเบื่อ เซ็ง มีเวลาว่างมาก ต้องหาอะไรมาทำ เพื่อให้ชีวิตของตนเองไม่เงียบเหงา

 3. เหตุการณ์พาไป อาจด้วยความบังเอิญ คู่ครองหรือญาตินำ ได้ที่เรียน ได้งานทำในลักษณะของการทำงานอาสาสมัครโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน

 4. อยากได้หน้าและเป็นที่ยอมรับในสังคม จึงพยายามทำทุกอย่างที่จะแทรกตัวเองให้เข้าไปมีบทบาทและเป้นจุดศูนย์กลางในหมู่คนสำคัญๆ คนประเภทนี้จะคิดถึงตนเองเป็นหลัก ชอบหาผลประโยชน์เข้าตนจากบุคคลอื่น

ตอนนี้คิดได่แค่สี่ประเภทเท่านั้น แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าใครจะเข้ามาทำงานไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไร หากผลงานออกมาดี จะไม่ว่ากันว่ามาทำเพราะอะไร แต่คิดว่า NGO ทุกคนคงคิดจัดประเภทของตนได้ถูกต้อง (ในใจ) นะคะ

การทำงานอาสาสมัครเกิดจากความสมัครใจของแต่ละคน งานจะเดินไปด้วยดีได้หากทุกคนยอมเปิดใจที่จะยอมรับและเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่เอาประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อกันมาไม่ว่าดีหรือเลวมาเป็นเกณฑ์ที่จะกีดกันกันหรือแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้น มีความรัก ชอบ และไว้ใจซึ่งกันและกัน

ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกัน โดยไม่ได้มีผลประโชน์หรือค่าตอบแทนส่วนตัวใดๆ มีสิทธิและความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านการแสดงความคิดเห็น การออกเสียง การนำเสนองานเป็นต้น โดยทำงานเป็นทีม สร้างระบบให้ชัดเจน วางจุด ขั้นตอน ความสำคัญของงานให้โปร่งใส จะช่วยได้มากในการให้เหตุผลการตัดสินใจจัดลำดับการดำเนินงาน หากในขณะหนึ่งมีคนหนึ่งต้องทำหน้าที่มากกว่า ส่วนอีกคนไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่ทำมากเป็นหัวหน้า หรือคนไม่ได้ทำอะไรเลยควรจะถูกกำจัด แต่อาจนำสิ่งที่เขาทำได้มาใช้ใหุ้ถูกต้องจะเป็นประโยชน์ที่คุ้มค่าในทางอ้อมโดยไม่มีการทำให้ใครเสียความรู้สึก เพราะมันขึ้นกับสภาวะและเหตุการณ์ในแต่ละครั้งเหมือนละครโรงใหญ่ซึ่งแต่ละคนก็รับบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละฉาก ชั่วขณะหนึ่งบนเวทีคนนี้เล่นเป็นผู้นำ อีกคนเล่นเป็นผู้ตาม หรืออีกคนเล่นเป็นนางแม่มด ที่เราจะต่างจากการเล่นละครคือเราสามารถคงความเป็นตัวของตัวเองและเปิดเผยแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งเพื่อให้งานของส่วนรวมออกมาดี แต่หลังจากนั้นแล้วการทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน ได้เป็นเพื่อนกัน มีโอกาสมาพบกัน มีความ จริงใจต่อกัน รู้จักติเพื่อก่อ ให้อภัยและมีเมตตาต่อกันได้ซึ่งน่าจะเป็น การเติมอะไรดีๆให้กับชีวิตตนเอง

การทำงานเป็นหมู่คณะที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันนั้น ย่อมต้องใช้เวลามากต่อการตัดสินใจแต่ก็เป็นลักษณะของการพัฒนาประชาธิปไตย ความเท่าเทียมและเสมอภาคในบุคคลก็จะสูญไปทันทีกลายเป็นระบบที่อีกคนเหนือกว่าคนอื่นๆซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่น่าจะใช่เพราะทุกคนมาด้วยใจสมัครและเท่าเทียมกัน

ส่วนการตัดสินใจใด ๆ ภายในคณะนั้นทุกๆคนควรมีเท่าเทียมกัน การทำงานกลุ่มจะต้องมีบรรยากาศที่ดี มีความเข้าใจกัน ผู้นำกลุ่มพร้อมที่จะเป็นตัวแทนเสนอข้อคิดเห็นของกลุ่ม จะก่อให้เกิดความศรัทธาจากภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ จะต้องแคร์กับความเป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกันพูดเปิดใจกันและยอมรับควาผิดพลาดของคนอื่น

ขอนำเรื่อง “อย่าเอางานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกัน” มาแชร์กันดีกว่า เคยถามตัวเองว่าทำได้ไหม หลังจากที่ใช้สติปัญญาที่มีอยู่เล็กน้อยมาคิดอยู่หลายตลบก็ตอบตัวเองได้ว่าทำยากมาก และคงทำไม่ได้ เพราะตัวเองเป็นคนที่แยกลำบาก และรักพวกพ้องเพื่อนฝูง จึงเป็นการยากที่จะไม่เลือกเพื่อนก่อนคนแปลกหน้า จากการได้คลุกคลีกับ NGO มาหลายกลุ่ม เห็นสิ่งที่ดีๆที่พวกเขาทำประโยชน์มานับไม่ถ้วน ได้ช่วยเหลือสังคมอย่างมหันต์ นี่คือคำชม แต่ก็ขอติด้วยเพื่อจุดประสงค์ให้นำคำติมาแก้ไข ไม่ได้ติด้วยเจตนาร้ายใดๆทั้งสิ้น

ส่วนการทำงาน ที่หลายคนมาร่วมทำงานกัน ด้วยจิตอาสา จำเป็นต้องยอมรับบทบาทที่แต่ละคนจะทำในงานที่รับผิดชอบร่วมกัน แต่ละครั้ง เนื่องจากแต่ละคน มีความสามารถ มีความถนัด ความชำนาญ อตกต่างกัน จึงควรสมัครทำงานในด้านที่ตนถนัด จะทำให้สามารถทำงานได้สำร็จและสวยงาม เกิดความภาคภูมิใจได้เช่นกัน กับเพื่นๆ ทุกคนที่ร่วมมีจิตอาสา เช่น

 1. บางคนถนัดงานแรงงาน เช่น ทำกับข้าว จัดเก้าอี้ จัดโต๊ะ ออกไปซื้อของ

 2. บางคนชอบงานวิ่งเต้น ติดต่อ แระสานงานหน่วยงานต่างๆ หรือ ติดต่อผู้คนมาช่วยทำงานมากขี้น เป็นคนช่างเจรจาและมีคารมดี

 3. บางคน ชอบคิด ชอบเขียน ก็อาสาทำงานขีดๆ เขียนๆ ไป

 4. บางคนชอบคิดเลข ที่ไม่ใช่ใบ้หวย ก็อาสามาทำบัญชีรายรับ/รายจ่าย ให้สมาคม เพื่อความโปร่งใส สบายใจ ว่า ไม่มีใครกินนอกกินใน เงินที่ได้รับมา อย่างนี้ เป็นต้น

ทุกคนต้องยอมรับความสามารถของตนและคนอื่น ทำงานอาสาที่ตนถนัด ไม่ต้องคิดมากน้อยใจ ว่า ทำไม คุณสมสวย จึงได้ทำงานหน้าที่พูดบนเวที ฉันด็สวยกว่า ทำไมไม่ให้ฉันอยู่หน้าเวทีบ้าง หรือ ทำไมคุณคนเก่ง จึงได้อยู่แผนกต้อนรับ แขกวีไอพี ฉันก็อยากไปต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ บ้าง แต่เธอเป็นคนที่พูดก็ไม่เก่ง กิริยามารยาทก็ค่อนข้างแข็งๆดูไม่เรียบร้อยเขาจึงไม่มอบหมายให้มีหน้าที่ต้อนรับแขก

ดังนั้น ทุกคนจึงควรยอมรับบทบาทของตน ในงานที่ทำร่วมกันว่า ใครเหมาะสมกับงานใด และทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันในกลุ่ม แม้จะมีบทให้เล่น มากหรือน้อย แต่ก็มีผลต่อส่วนรวม ภาพรวมของงานเท่าเทียมกัน ร่วมงานอาสาสมัครจิตอาสา ด้วยความเต็มใจ อยากช่วยเหลือ และต้องมีใจรักที่จะทำงานจิตอาสาก่อนการทำงานร่วมกับคนอื่น / การทำงานกับคนจำนวนมาก จำเป็นต้องมีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อกันเท่าที่พอทำได้ ไม่เกินกำลังกาย ไม่เกินกำลังทรัพย์สินเงินทอง อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อน และที่สำคัญ ต้องให้อภัยกัน อย่าถือสา ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพื่อนกัน เย้าแหย่กันบ้าง อาจมีบ้าง แต่ต้องระวังว่า อย่าพูดทำร้าย และอย่าพูดทำลาย เพื่อนร่วมงานด้วยกัน ก็จะมีความสุขทุกคนค่ะ

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ

 1. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ แนะนำให้ไปแก้ไขด้วยตนเอง ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ถูกต้อง

 2. ปรึกษาโดยตรง พบกันตัวต่อตัว ให้คำแนะนำ เจรจาช่วยเหลือด้านจิตใจ

 3. ช่วยนำพาไปยังหน่วยงานช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง เช่นทนาย ตำรวจหรือกรมสังคมสงเคราะห์ weißen Ring เป็นต้น

 4. ช่วยเหลือด้านปัจจัย วัสถุ เช่นอาหาร เงินทองและที่พักพิงชั่วคราว

0 views0 comments