top of page
Search
  • Dr.Urai Anuntasin

(ไทย) เราจะนำจุดแข็งของการศึกษาฟินแลนด์มาปรับปรุงกับการศึกษาไทยได้อย่างไร ????

ดร. อุไร อนันตสิน หญิงแกร่ง **หญิงไทย ในตาางแดน**คติประจำใจของเธอ มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาให้ครูไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอาชีพที่ได้รับการต้อนรับจากสังคมเพื่อมาพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) ร่วมกับบาทหลวง วิรัช อมรพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา เขตปทุมวัน ขอขอบพระคุณท่านทูตนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้แก่ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ข้าราชการเขตปทุมวัน ในหัวข้อ “เราจะนำจุดแข็งของการศึกษาฟินแลนด์มาปรับปรุงกับการศึกษาไทยได้อย่างไร ????”

ขอขอบคุณ ผู้เข้าสัมมนาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สละเวลาในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ดิฉันจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนี้ต่อไปคำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

5 views0 comments
bottom of page