top of page
Search
  • Dr.Urai Anuntasin

เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์

💪💪ดร น.ส. รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย องค์กร ต่าง ๆ 💪💪📚📚


ผลสรุปการประชุม เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทย ในต่างประเทศวันนี้ ได้ข้อสรุป การทบทวน ข้อเสนอแนะ และมาตรการ แนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต คนไทยในต่างประเทศทั้ง 5 มาตรการ ได้แก่

  1. มาตรการด้านทะเบียนและข้อมูล

  2. มาตรการการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ศักดิ์ศรี และรักษาผลประโยชน์

  3. มาตรการให้ความช่วยเหลือ

  4. มาตรการส่งเสริมและพัฒนา

  5. มาตรการพัฒนากลไก การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศหลังได้ข้อสรุปปัญหาภาพรวมและข้อเสนอแนะแล้ว ก็จะมีการส่งต่อข้อสรุปเหล่านี้ให้กับทางกระทรวง พ.ม. พิจารณาเพื่อดำเนินการเยียวยา แก้ไข และป้องกันตามที่ประชุมเสนอแนะต่อไป

จากข้อสรุปในภาพรวมของผลการประชุมวันนี้ จะช่วยทำให้ หญิงไทยรวมถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ จะได้รับรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านกฎหมาย การประกอบอาชีพ แรงงาน และการพิทักษ์สิทธิต่างๆ ของคนไทยในต่างแดน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง และข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี ด้านภาษา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการดำเนินชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีความสุข

0 views0 comments
bottom of page