Search
  • Dr.Urai Anuntasin

กต.คุยเข้มคนไทย-เสริมแกร่งชุมชนไทยเข้มแข็งในฟินแลนด์

ทุกแห่งหนเราดูแล (ข่าวจากฟินแลนด์) CR :ภาพข่าวจากเพจกรมการกงสุล

กต.คุยเข้มคนไทย-เสริมแกร่งชุมชนไทยเข้มแข็งในฟินแลนด์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยคณะจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเครือข่ายคนไทยในประเทศฟินแลนด์เกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในฟินแลนด์ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในประเทศฟินแลนด์เป็นจำนวน 10,498 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวฟินแลนด์ และแรงงานไทยในสาขาต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 กรมการกงสุลจึงได้สนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการอบรมกฎหมายฟินแลนด์น่ารู้แก่ชุมชนไทย เพื่อให้มีความเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ และรับทราบช่องทางการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของทางการฟินแลนด์ นอกจากนี้ ในปี 2562 กรมการกงสุลพร้อมจะจัดสรรเงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งให้สมาคม องค์กรต่างๆ ในประเทศฟินแลนด์ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยในการหารือครั้งนี้ คณะกรมการกงสุลได้รับทราบข้อเสนอที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่หญิงไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการสมรสกับชาวฟินแลนด์ และการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยในฟินแลนด์ เป็นต้น(สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วม : สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ – อุไร อนันตสิน และ องค์กรสะพาน – จิตราภรณ์ เผือกหลวง และซารี อิโซฮานนี)

0 views0 comments