วัตถุประสงค์

🌺 1) เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คนไทยในประเทศฟินแลนด์มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมของขาวฟินแลนด์ได้ โดยไม่เป็นปัญหาเเละภาระให้กับสังคม

🌹 2) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

🌸 3) สร้างเครือข่ายระหว่างคนไทยในต่างประเทศกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งและความสามัคคีระหว่างองค์กรต่างๆร่วมกัน

🌼 4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่คนไทยในต่างประเทศพึงจะได้รับ

🌺 5) จัดให้มีโครงการ “กลับบ้านเกิด” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศรักบ้านเกิดของตน

🌷 6) ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก อาทิการสอนภาษาไทย รวมถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่ลูกหลานคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ