top of page

Founder of the Association

Anuntasin-Urai-2%20(1)_edited.jpg

ดร. อุไร อนันตสิน
Urai Anuntasin (Ph.D.)

ตำแหน่งปัจจุบัน

 •            ประธานสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์
             Chairman of Association of Thai Women Network In Finland (TWIN)

 •            ผู้อบรมการสอบใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัย

 •            ครูสอนภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน

 • 347/2 ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 • โทรศัพท์/โทรสาร 09 3545 4515

E-mail :

วุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  (Program of Doctor of Philosophy in Politics, Ph.D. (Politics)

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (MPPM รุ่นที่ 2)

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

 • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ประสบการณ์และผลงาน

 • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน (29 ส.ค. 2553 – 28 ส.ค. 2557)

 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

 • รองโฆษกคณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส สภาผู้แทนราษฎร

 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 • เป็นผู้ดำเนินรายการ รอบบ้านรอบเมือง, รายการเมืองไทยวาไรตี้ ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล TCC TV, รายการ “อินไซด์บางกอก” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

 • พิธีกรภาคสนาม สารคดีสั้นเชิงข่าว, จับตาท่องเที่ยว ช่อง 7, BANGKOK NEW FOCUS โมเดิร์นไนน์ ทีวี (ช่อง 9), คุณถาม สก.กทม. ตอบ, รายการสภากทม. มีคาตอบทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ฯลฯ

 • ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น เมืองเฮลซิงกิ สาธารณะรัฐฟินแลนด์ ( 18 เมษายน 2564 )

 • ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2. กรุงเทพมหานคร ( 28 มีค 2562 )

อบรม/หลักสูตร

 • หลักสูตร “Swedish for Immigration” Borgå folkakademi Finland

 • หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง” สถาบันพระปกเกล้า

 • หลักสูตร “กฎหมายมหาชน” สถาบันพระปกเกล้า

 • หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” สถาบันพระปกเกล้า

bottom of page