เกี่ยวกับเรา

  •  พวกเราเป็นกลุ่มอาสาสมัคร ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ ตั้งใจ ที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ที่วางไว้

  • ให้ความช่วยเหลือแนะนำคนไทยด้วยกันเมื่อได้รับความเดือด ร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ ในการติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ

  • ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาให้กับคนไทยในการใช้ชีวิต อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ สามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมเเละสังคมของ ประเทศนั้น ๆ