FYI 🙏 พม.ส่งต่อความห่วงใย ช่วยคนไทยในต่างแดน

  • by

FYI 🙏 พม.ส่งต่อความห่วงใย ช่วยคนไทยในต่างแดน

ส่งหน้ากากผ้าไปฟินแลนด์ด้วยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ สอท ณ กรุงเฮลซิงกิ และเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *