FYI คะ 🙏 พม.ส่งต่อความห่วงใย

  • by

FYI คะ
🙏 พม.ส่งต่อความห่วงใย ช่วยคนไทยในต่างแดน ส่งหน้ากากผ้าไปฟินแลนด์ด้วยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ สอท ณ กรุงเฮลซิงกิ และเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์

🙏ขอบคุณกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ห่วงใยคนไทยในฟินแลนด์ ได้มอบหน้ากากผ้าเพื่อใช้ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ😊
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881447

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *