Hygiene Proficiency Certificate Training

  • by

🖍🖍. 🇫🇮Hygiene Proficiency Certificate Training 🇹🇭 บรรยากาศ”การอบรมและการสอบใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัย” 😊 รุ่นที่ 3 ( ใบอนามัย)🌷👏👏ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่สอบผ่าน นะคะ 🌷🌷8.11.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *