เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ

  • by

💪💪ดร น.ส. รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย องค์กร ต่าง ๆ 💪💪📚📚

ผลสรุปการประชุม เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทย ในต่างประเทศวันนี้ ได้ข้อสรุป การทบทวน ข้อเสนอแนะ และมาตรการ แนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต คนไทยในต่างประเทศทั้ง 5 มาตรการ ได้แก่

  1. มาตรการด้านทะเบียนและข้อมูล
  2. มาตรการการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ศักดิ์ศรี และรักษาผลประโยชน์
  3. มาตรการให้ความช่วยเหลือ
  4. มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
  5. มาตรการพัฒนากลไก การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ

หลังได้ข้อสรุปปัญหาภาพรวมและข้อเสนอแนะแล้ว ก็จะมีการส่งต่อข้อสรุปเหล่านี้ให้กับทางกระทรวง พ.ม. พิจารณาเพื่อดำเนินการเยียวยา แก้ไข และป้องกันตามที่ประชุมเสนอแนะต่อไป
จากข้อสรุปในภาพรวมของผลการประชุมวันนี้ จะช่วยทำให้ หญิงไทยรวมถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ จะได้รับรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านกฎหมาย การประกอบอาชีพ แรงงาน และการพิทักษ์สิทธิต่างๆ ของคนไทยในต่างแดน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง และข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี ด้านภาษา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการดำเนินชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *