😊 พบปะ…แลกเปลี่ยนความคิดเห็น…จับมือสร้างเครือข่าย…ความร่วมมือร่วมกันกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

  • by

😊พบปะ…แลกเปลี่ยนความคิดเห็น…จับมือสร้างเครือข่าย…ความร่วมมือร่วมกันกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในการที่จะช่วยเหลือคนไทยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ในด้านต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขให้กับคนไทยที่ประสพปัญหาในด้านต่างๆ..😊 Department of special investigation
กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ ดีเอสไอ เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ https://www.dsi.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *