กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

 • by

กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่สำนักงานเขต โดยไม่ต้องไปจ้างแปลเอกสารอีกต่อไป จำนวน 12 ประเภท 18 แบบฟอร์ม ได้แก่

 1. ทะเบียนเกิด/สูติบัตร
 2. ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองการเกิด
 5. รายการบัตรประจำตัวประชาชน
 6. ทะเบียนสมรส
 7. ทะเบียนหย่า
 8. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
 9. ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว
 10. ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล
 11. ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และ
 12. ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัวฉบับภาษาอังกฤษ สามารถรับบริการพิเศษเอกสารแปลสำเร็จรูปได้ที่ กองสัญชาติและนิติกร กรมการกงสุล ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.go.th หรือคอลเซ็นเตอร์ 0-2572-8442

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *