Gender Talk ep. 2

คลิปงาน Gender Talk ep. 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
“อุดมการณ์ พลังอำนาจ และตัวตน ของผู้หญิงในรัฐสภา”
มีผู้สมัครหญิงเข้าร่วม 42 คนจาก 15 พรรคการเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *