ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์

  • by

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ฉบับที่ ๔๘)

ข้อ ๑๐๐

อ่านรายละเอียดในประกาศ คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *