UNICEF อธิบายผลร้ายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

  • by

UNICEF อธิบายผลร้ายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีต่อร่างกาย ซึ่งไม่ใช่แค่ทำให้เกิดอาการแพ้

แต่เนื่องจาก PM2.5 มีขนาดเล็กมากจึงสามารถทะลุทะลวงผ่านปอดเข้าสู่เส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งสมองและหัวใจ ทำให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง ฯลฯ

แม้กระทั่งทารกในครรภ์ที่แม่สัมผัสกับอนุภาค PM2.5 ก็จะทำให้เด็กเมื่อโตขึ้นมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ดังกล่าว และยังมีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กอีกตลอดชีวิต

PM2.5 ไม่สามารถป้องกันได้โดยการสวมหน้ากากอนามัยทั่วไป แต่ต้องใช้หน้ากากที่มีคุณสมบัติป้องกัน PM2.5 ได้เป็นพิเศษเท่านั้น

ที่มา https://twitter.com/unicef/status/1070272823762083840?s=21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *