บริการงานกงสุล สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

 • by

#บริการงานกงสุล : https://goo.gl/VbSYwQ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ)

 • การทำหนังสือมอบอำนาจของคนต่างชาติ

 • หนังสือเดินทางไทย

 • บัตรประชาชนไทย

 • การแจ้งเกิดบุตร

 • การรับรองเอกสาร

 • การขอบันทึกสถานภาพทางการสมรส

 • การผ่อนผันทหาร

 • ลงทะเบียนคนไทย

 • หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือให้ความยินยอม

 • การแต่งงานและการหย่า

 • เอกสารรับรองความประพฤติ

 • รับรองสัญญาจ้างงาน

 • การขอหนังสือสำคัญประจำตัว

 • หนังสือรับรองเรื่องที่ดิน สำหรับคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ

 • การขอรับมรณบัตร (แจ้งการเสียชีวิตของบุคคลสัญชาติไทย)

 • การนำสัตว์เลี้ยงเข้าไทย

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *