😊😊 ประกาศ!!!!! 😊😊😊 ฟรี!!!!!มีข่าวดีมาฝากค่ะ

 • by

😊😊ประกาศ!!!!!😊😊😊ฟรี!!!!!มีข่าวดีมาฝากค่ะ

รับจำนวนจำกัด 30 ท่านฟรี (ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 17:00 น.) เฉพาะอาสาสมัครที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐฟินแลนด์
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🌺 มีความยินดีขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติฝึกอบรมใน “🌺🌺โครงการเสริมทักษะจิตอาสาพัฒนาพลังเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์” 😊 ฟรี…..!!!!

🌺 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) จะได้สิทธิ์ในการพิจารณาก่อน

 • มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น ชอบทำงานเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์ให้กับคนไทยในฟินแลนด์

 • ไม่จำกัดเพศ/อายุตั้งแต่ 18 – 75 ปี

🌺 ระยะเวลาการอบรม
ประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ จะจัด “โครงการเสริมทักษะจิตอาสาพัฒนาพลังเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์”
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์สูงด้านงานอาสาสมัคร ในประเด็น:

 • ทักษะที่จำเป็นในการเป็นจิตอาสา อาทิ การฟัง การถาม การสรุปความ เป็นต้น

 • เสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อาทิ จิตวิทยาในการให้คำปรึกษา ขั้นตอนและลำดับการให้คำปรึกษา

 • เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

 • การดูแลตนเองและการสร้างสุขในการเป็นอาสาสมัครจิตอาสา

นอกจากนี้ยังเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจิตอาสาของประเทศอื่น ๆ รวมทั้ง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายจิตอาสาคนไทยที่อาศัยในทวีปยุโรป

🌺 สิ่งที่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอำนวยความสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ

 • ที่พัก ณ โรงแรมในเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์

 • อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ตลอดการประชุม

 • ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาครบตามวันที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง

 • ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ที่เดินทางไป – กลับ ภายในเมืองเฮลซิงกิ จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40€

 • ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ที่เดินทางจากเมืองอื่นๆ จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100€ ต่อเที่ยวไปกลับไม่เกิน 200€ (เฉพาะค่ารถไฟ รถบัสโดยสาร รถราง)

ท่านที่สนใจขอเชิญลงชื่อเพื่อสำรองที่นั่งการสัมมนา ด่วน!!!!!…รับจำนวนจำกัด

😊 กำหนดการละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไปเราเน้นการสัมมนาที่สร้างความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือกันอย่างสร้างสรรค์

😊 ติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งติดต่อทาง inbox ได้เลยค่ะ

 • รบกวนแจ้งชื่อ /อายุ/ที่อยู่ /การศึกษา/อาชีพ/โทร /อีเมล์/เหตุผลที่มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้/ความคาดหวังหลังจบการอบรม

 • วิธีการเดินทาง เช่น เดินทางโดยรถไฟ รถราง ฯลฯ เเละระบุค่าเดินทาง ไป-กลับ โดยประมาณและเดินทางมาจาก เมือง ระยะทางประมาณกี่ กิโลเมตร

 • 🌻🌻 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงการตารางการอบรมหรือว่างบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง

🌺 การเบิกค่าพาหนะ( อยู่ในเกณฑ์พิจารณาจากกองทุนฯ)

 • 🌺 อัตราค่าตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ และรถทัวร์ ราคาต่อเที่ยวไม่เกิน 100 ยูโร และรวมกันไป – กลับ ไม่เกิน 200 ยูโร

 • 🌺 ในกรณีเดินทางจากต่างเมือง สำหรับค่าพาหนะรถแท็กซี่ จากที่พัก – สถานีรถไฟ สนามบิน สถานีรถทัวร์ – สถานที่จัดอบรม ราคาต่อเที่ยวไม่เกิน 20 ยูโร และรวมกันไป – กลับ ไม่เกิน 40 ยูโร

 • ในกรณีเดินทางในเมือง สำหรับค่าพาหนะรถแท็กซี่ จากที่พัก – สถานที่จัดอบรม ราคาต่อเที่ยวไม่เกิน 20 ยูโร และรวมกันไป – กลับ ไม่เกิน 40 ยูโร

 • 🌻ต้องมีเอกสารตัวจิรงมาตั้งเบิกจ่าย (ค่าตั๋ว)

 • เอกสารแสดงระยะทางแสดงเป็นกิโลเมตรจากบ้านมาถึงที่สัมมนา (Google Map) เป็นประมาณการอย่าเพิ่งชื่อตั๋วนะคะ มีแก้ไขนิดหน่อยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *