ยินดีต้อนรับสู่ประเทศฟินแลนด์

ยินดีต้อนรับสู่ปท ฟินแลนด์
Download ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่พักอาศัยและการอยู่อาศัยในฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์..ยินดีต้อนรับ
Download เอกสารประเทศฟินแลนด์

การทำงานในปท ฟินแลนด์
Download เอกสารการทำงานในประเทศฟินแลนด์

การทำงานในประเทศฟินแลนด์
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในประเทศฟินแลนด์
https://www.sak.fi/en/working-life/other-languages/thai

“🌺 ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ ผู้สนับสนุน 😊”

🌷🌷รบกวนช่วยกันลงทะเบียนสมาชิกให้ด้วยนะคะ เพราะสมาคมฯกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ค่ะ

เราจะจับมือไปด้วยกัน💪💪#🌷🌷

ช่วงนี้มีพี่ๆน้องๆ ..ถามถึงการเป็นสมาชิก สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์(ทวิน) เข้ามาจึงขอแจ้งรายละเอียด และ ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับดังนี้นะคะ 😊😊

🌺ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ ผู้สนับสนุน
ลองพิจารณานะคะ😊
(เพื่อให้เป็นตามกฏเกณ์ของสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์ )

TWIN: สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ ( ทวิน )
– ได้จัดตั้งเป็นสมาคมฯที่ถูกต้องที่สาธารณะรัฐฟินแลนด์เมื่อ 5 ต.ค. 2560
– ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นองค์กร​สาธารณะ​ประโยชน์​ใน​ต่างประเทศ​จาก​กระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ เมื่อ 11 มิ.ย.ปี​ 2561​
– เป็นสมาชิกเครือข่า​ยดี​เอส​ภาคประชาชนตั่งแต่ ส.ค ปี​ 2562

🇫🇮🇹🇭สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ส่งเสริมให้คนไทยในฟินแลนด์มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมของชาวฟินแลนด์ได้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายระหว่างคนไทยในต่างประเทศ และกับองค์กรระหว่างประเทศ เชื่อมโยง ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งและความสามัคคี ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่คนไทยในต่างประเทศพึงจะได้รับ และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศรักบ้านเกิดของตน
ในปี 2562 -2563 สมาคมฯ จะมีกิจกรรมสำหรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมอาสาสมัคร การจัดอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการประชุมสัมมนาร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้เป็นตามกฏเกณ์ของสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์
🌻กำหนดชำระค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกรายบุคคล
  – สมาชิกรายบุคคลในประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 1,000 บาท/ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 3000 บาท
  – สมาชิกรายบุคคลที่พำนักในต่างประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 20 € /ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 75 €
 2. สมาชิกนิติบุคคล
  – สมาชิกนิติบุคคลในประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 2,000 บาท/ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 5000 บาท
  – สมาชิกนิติบุคคลในต่างประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 50 €/ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 175 €
  🌻ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกที่สมาคมฯ กำหนดขึ้นนี้ จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ก่อน

🇫🇮บัญชี:TWIN (NÄTVERKET FÖR THAILANDSKA KVINNOR i FINLAND RF)
🇫🇮เลขที่บัญชี (IBAN)
: FI 08 5358 0620 3805 73
BIC : OKOYFIHH

🇹🇭ชื่อบัญชี: นางพรรณี พิพัฒนติกานันท์
🇹🇭เลขที่บัญชี :034-0-19813-3
กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาประดิพัทธ์ 13

☘️สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ มีดังนี้เลขที่

 1. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น ก่อนบุคคลภายนอก เช่น การเข้าร่วมสัมมนา/การเข้าร่วมประชุม ฯ
 2. สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนา/เข้าร่วมประชุม/หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ
 3. สมาชิกมีสิทธิจะได้รับคำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่สมาคมฯ กำหนด
 4. สมาชิกมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพื่อทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 5. สมาชิกมีสิทธิจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางจดหมาย/ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์/หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ตามที่สมาคมกำหนด
 6. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล สมาคมฯ จะช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านโดยนำโลโก้ใส่ในสื่อต่าง ๆ ของสมาคมฯ

🇹🇭🇫🇮สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการร่วมเป็นผู้สนับสนุน TWIN

 1. สมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์องค์กร/ บริษัทของท่านในเว็บไซต์สมาคม และเว็บเพจ ในรูปแบบข้อความและ/หรือโลโก้ขององค์กร/บริษัท
 2. สมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์องค์กร/บริษัทของท่านในรูปแบบการพูดประชาสัมพันธ์และการติดตั้งโลโก้องค์กร/บริษัท ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม เช่น การประชุม สัมมนา งานนิทรรศการ เป็นต้น
 3. สมาคมฯ มอบโล่เกียรติคุณกับองค์กร/บริษัทเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กร / บริษัท ที่ชวยสนับสนุนช่วยเหลือสังคม (CSR: corporate social responsibility) อันเป็นการตอบแทนประโยชน์กลับสู่สังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
 4. สมาคมฯ จะมีหนังสือเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ

Urai Anuntasin ( Ph.D )

-Founder Chairman of Association of Thai Women Network In Finland
-Former Member of Bangkok Metropolitan Council, ( 2011-2014 ) Pathumwan District ,Bangkok ,Thailand.
-Nelikkokuja 2C  00430 Helsinki  Finland
🇹🇭+6693-545-4515
🇫🇮+358-40-503-4515
-Fb : Thai Women Network In Finland :TWIN
-LINE : uraipathumwan
WWW.thaiwomennetworkinfinland.org

Hygiene Passport

Hygiene Passport “ใบอนามัย”
รุ่นที่ 3 การันตี

📍📍ประกาศ..!!!
😊การอบรมใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัย 😊
🇫🇮Hygiene Proficiency Certificate Training 🇹🇭
“ใบอนามัย” หรือชื่อเต็มว่า “ใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัย”
📍📍เนื่องจากมีการสอบไม่ผ่านใบอนามัยหลายครั้งบางท่านสอบ 3-5 ครั้งทำให้เสียเวลาและเงินทองมากมายและเสียโอกาสในการทำงาน เสียใจ หมดหวัง ท้อแท้ 😂😂…ในเฮลซิงกิที่มีการเปิดติวก่อนสอบ และสอบเลย พร้อมเฉลยรวม เวลาประมาณ 4 ชม. 30 นาทีเป็นภาษาไทยที่แรก และที่เดียว😊

😊😊อยากให้ทุกคนสอบผ่านคะ ..เปิดลงทะเบียนสอบใบอนามัยภาษาไทยพร้อมติว📚🖌วันศุกร์ที่ 8 พย เวลา 1200-1630 น ประมาณ 4 ชมครึ่ง ที่ Meeting Park Campus (3)เข้าทางอาคาร Forum ใกล้ Kampi เฮลซิงกิ 📚🖌ติว -สอบ -เฉลย เป็นภาษาไทย
😊เรามีเอกสารภาษาไทยให้อ่านก่อนติวสอบนะคะ 📍📍รีบลงทะเบียน เเละขออีเมล์ด้วยคะ .สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนชำระเงิน 120 €ภายใน เดือน ก.ย. 62 เรามีเอกสารเนื้อหาและแนวข้อสอบให้อ่าน🖌ลงทะเบียนก่อนได้อ่านก่อน📚🖍คู่มือ(ปกติคู่มือเล่มละ 38€) พร้อมแนวข้อสอบก่อน 160 ข้อ📍📍มีโอกาสมากกว่า
📌สนใจส่ง ( in box )
📍ชื่อ/นามสกุล(ตาม passport /rescidence permit )
🖍ที่อยู่ /โทรศัพท์/อีเมล์
จะแจ้งให้ครูผู้สอบ ลงทะเบียนไว้ก่อนคะ เพื่อครูผู้คุมสอบจะแจ้งชื่อล่วงหน้าให้กับ evira (สำนักงานคณะกรรมการอาหาร)
👨‍🚀ครูจะส่งใบลงทะเบียน /ชำระเงิน ให้ ทางอีเมล์นะคะ
📚🖌หลังจากชำระเงิน จะส่งคู่มือ พร้อมแนวข้อสอบให้ทางอีเมล์คะ
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
ดร.อุไร: 040 503 4515

ขอบคุณคะ ..ขอให้โชคดี 😊😊🌷🌷

🌹::ในเฮลซิงกิที่มีการเปิดติวก่อนสอบ และสอบเลย พร้อมเฉลยรวม เวลาประมาณ4 ชม.30 นาทีเป็นภาษาไทย😊ที่แรกและที่เดียว การันตี
📍📍ในวันะศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562
เวลา 12:00 – 15:00 น. : ติว
15:00 – 15:40 น. : สอบ
15:50 – 16:30 น. : เฉลย

😊การใช้ล่าม การสอบปากเปล่า หรือสอบในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาฟินแลนด์ ภาษาสวีเดน หรือภาษาอังกฤษ หรือการเตรียมการพิเศษอื่นๆ จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการทดสอบสถานการณ์พิเศษเท่านั้น ผู้คุมสอบจะต้องให้คำยินยอมล่วงหน้าสำหรับกรณีการเตรียมการพิเศษ😊
😊ค่าสอบ 99 € คะ (ไม่มีติวและไม่มีให้แนวข้อสอบพร้อมเนื้อหา เวลาเพียง 1ชม)
❤️❤️ครั้งนี้ 120€ พร้อมติว 4.30 ชมเอกสารอ่านก่อนมาติวคะ ปกติชื้อหนังสือเล่มละ 38 € คะ ถ้าสนใจ รบกวนขอชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์อีเมล์ เพื่อครูผู้คุมสอบจะแจ้งชื่อล่วงหน้าให้กับ eviraล่วงหน้าคะ

🌺วันนี้ขออนุญาต เล่าเรื่องใบอนามัย ของประเทศฟินแลนด์นะคะ ว่าคืออะไร ???ที่ฟินแลนด์แม้กระทั่งคนเสริฟ์อาหารจะต้องมีเลยคะ ต้องสอบให้ผ่าน 34/40 ประมาณ 85% ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัย

🌻ครูผู้คุมสอบต้องจบปริญญาโท ด้านนี้โดยเฉพาะด้วยคะ และครูต้องไปสอบเพื่อมาเป็นครูที่มีใบอนุญาตจัดสอบอีกด้วย

🇫🇮Hygiene Passport Certificate คือหนังสือรับรองความชำนาญของแต่ละบุคคลในด้านสุขลักษณะทางอาหาร คุณจะได้รับ Hygiene Passport Certificate หลังจากที่ผ่านการทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะแล้ว ความชำนาญด้านสุขลักษณะทางอาหารได้รับการควบคุมตามข้อบังคับทางสุขลักษณะทางอาหาร (852/2004/EU) และบทบัญญัติด้านอาหาร พนักงานจะต้องมี Hygiene Passport หากต้องสัมผัสอาหารที่เน่าสลายง่ายที่ยังไม่ได้ลงบรรจุภัณฑ์ในสถานที่ทำงานของตน ตัวอย่างเช่น โรงอาหาร ร้านอาหาร ห้องครัวของสถาบัน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านขายของสดของชำ และโรงงานจำนวนมากที่ผลิตอาหารเป็นสถานที่ที่พนักงานจำต้องมีหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะดังกล่าว
มีข้อกำหนดว่าพนักงานจะต้องได้รับหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะภายในระยะเวลาสามเดือนหลังจากที่เริ่มต้นการทำงาน การคำนวณระยะเวลาสามเดือนจะย้อนรวมไปถึงช่วงประกอบการในธุรกิจด้านอาหาร ที่บังคับให้มีหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะก่อนหน้านี้ด้วย หนังสือรับรองด้านสุขลักษณะที่ประเทศอื่นออกให้จะไม่มีผลบังคับใช้ในประเทศฟินแลนด์
ระบบหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะได้รับการควบคุมโดยสำนักงานควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารแห่งประเทศฟินแลนด์ Evira
การทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะ
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบ โดยศึกษาหัวข้อย่อยของการทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะให้ดี อ่านคู่มือที่เกี่ยวกับสุขลักษณะทางอาหาร และฝึกทำการทดสอบที่บริการของ Harjoittele.fi
🖍🖍การทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

 1. จุลชีววิทยา
 2. โรคอาหารเป็นพิษ
 3. การปฏิบัติตนในที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ
 4. การควบคุมอาหาร
  การขนส่ง,การรับและการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร
 5. สุขลักษณะของพนักงาน/สุขอนามัยส่วนบุคคล
 6. การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
 7. กฎหมายสุขอนามัยผลิตภัณฑ์อาหาร ,สำนักงาน/หน่วยงานและการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ,ขัอบัญญัติกฎหมายด้านอาหารของประเทศฟินแลนด์

แบบทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะประกอบด้วยข้อความที่ถูก/ผิดอยู่ 40 ข้อความ เพื่อให้ผ่านการทดสอบ ผู้เข้าสอบต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 34/40 คะแนน ข้อความดังกล่าวจะรวมหมวดต่างๆ ของสุขลักษณะทางอาหารเข้าด้วยกัน ผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะทำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ “ถูก” หรือ “ผิด” ช่องใดช่องหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตนเห็นด้วยกับข้อความนั้นหรือไม่ จะมีทั้งข้อความเชิงบวก (ประเภทที่ว่า “สิ่งหนึ่งสร้างผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่ง”) และข้อความในเชิงลบ (ประเภทที่ว่า “สิ่งหนึ่งไม่สร้างผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่ง”)
เวลาในการตอบคำถามที่จัดสรรไว้ให้คือ 45 นาทีสำหรับการทดสอบธรรมดา (ภาษาฟินแลนด์และภาษาสวีเดน) และไม่มีเวลาจำกัดสำหรับการทดสอบสถานการณ์พิเศษ (เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาแปลอื่นๆ หรือการทดสอบพจนานุกรม) ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้เมื่อการทดสอบเริ่มต้นไปแล้ว 20 นาที และเมื่อผู้คุมสอบอนุญาตให้ออก
การใช้ล่าม การสอบปากเปล่า หรือสอบในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาฟินแลนด์ ภาษาสวีเดน หรือภาษาอังกฤษ หรือการเตรียมการพิเศษอื่นๆ จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการทดสอบสถานการณ์พิเศษเท่านั้น ผู้คุมสอบจะต้องให้คำยินยอมล่วงหน้าสำหรับกรณีการเตรียมการพิเศษ
หมายเหตุ: ผู้คุมสอบจะตรวจเอกสารพิสูจน์ตัวตนของคุณในห้องสอบ ฉะนั้นกรุณานำเอกสารพิสูจน์ตัวตนที่เป็นทางการและยังไม่หมดอายุติดตัวมาด้วย
เอกสารพิสูจน์ตัวตนที่ยอมรับคือ:
• บัตรประจำตัวประชาช หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่
• หนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าว เอกสารการเดินทางในฐานะผู้อพยพ
• เอกสารพร้อมตราประทับที่พิสูจน์ว่าหนังสือเดินทางอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐ ในกรณีนี้จะต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางแนบไว้ด้วย

ขอเตือนว่าผู้เข้าสอบไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ด้วยเอกสาร เช่น
• ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว
• บัตร Kela ที่แสดงรูปของประเทศฟินแลนด์
• หนังสือเดินทางทางทหารของประเทศฟินแลนด์
• บัตรพำนักอาศัย (โดยไม่มีหนังสือเดินทาง)
• บัตรสมาชิกของศูนย์ช่วยผู้ตกยาก
• บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ฉบับสำเนา
• เอกสารพิสูจน์ตัวตนใดก็ตามที่สามารถเปลี่ยนรูปประกอบได้ง่าย หรือที่ไม่มีชื่อหรือหมายเลขประกันสังคมระบุอยู่

เมื่อผู้เข้าสอบสอบผ่านการทดสอบความชำนาญทางสุขลักษณะ บุคคลนั้นจะได้รับหนังสือรับรองชั่วคราวทางอีเมล และจะได้รับ Hygiene Passport อย่างเป็นทางการทางไปรษณีย์ภายใน 2-4 สัปดาห์นับตั้งแต่วันสอบ หากคุณสอบไม่ผ่าน คุณสามารถลงทะเบียนสอบได้ใหม่ด้วยราคาค่าธรรมเนียมที่ลดลง