เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ

💪💪ดร น.ส. รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย องค์กร ต่าง ๆ 💪💪📚📚

ผลสรุปการประชุม เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทย ในต่างประเทศวันนี้ ได้ข้อสรุป การทบทวน ข้อเสนอแนะ และมาตรการ แนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต คนไทยในต่างประเทศทั้ง 5 มาตรการ ได้แก่

  1. มาตรการด้านทะเบียนและข้อมูล
  2. มาตรการการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ศักดิ์ศรี และรักษาผลประโยชน์
  3. มาตรการให้ความช่วยเหลือ
  4. มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
  5. มาตรการพัฒนากลไก การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ

หลังได้ข้อสรุปปัญหาภาพรวมและข้อเสนอแนะแล้ว ก็จะมีการส่งต่อข้อสรุปเหล่านี้ให้กับทางกระทรวง พ.ม. พิจารณาเพื่อดำเนินการเยียวยา แก้ไข และป้องกันตามที่ประชุมเสนอแนะต่อไป
จากข้อสรุปในภาพรวมของผลการประชุมวันนี้ จะช่วยทำให้ หญิงไทยรวมถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ จะได้รับรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านกฎหมาย การประกอบอาชีพ แรงงาน และการพิทักษ์สิทธิต่างๆ ของคนไทยในต่างแดน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง และข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี ด้านภาษา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการดำเนินชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีความสุข

ร่วมเสวนาเข้มเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคนไทยในต่างแดน

ดร. รุ่งรัตนา เลขาสคฯ และ ดร.จิณณา สืบสายไทย จาก ทวิน
และ ตัวแทนจากองค์กรทางศาสนาและสังคม พร้อม ผู้เชี่ยวชาญ พม . ร่วมเสวนาเข้มเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคนไทยในต่างแดน
วันนี้และพรุ่งนี้ ณ กทม. มีข้อมูลดี ๆ เราจะมาแบ่งปันกันนะคะ (27-28.8.62)

ความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือร่วมกันเชิงรุก

💪💪 ก้าวไปอีกขั้น กับความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือร่วมกันเชิงรุก ..สร้างความเข้มแข็ง ในด้านเครือข่าย ช่วยเหลือฃึงกันและกัน เพื่อชุมชนชาวไทยในฟินแลนด์มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือกัน 🙏 มีทางทางออกเมื่อเจอปัญหา 🙏 ขอบคุณองค์กรสะพานฟินแลนด์ ,คณะจากกรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI จาก ปทท คุณรุ่งนภา​ ไคโฮเนียมิ จาก ทวิน ฟินแลนด์ (ส.ค.เครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์) เข้าร่วมประชุม พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันและร่วมป้องปรามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต (19.8.19) 💪💪

กต.คุยเข้มคนไทย-เสริมแกร่งชุมชนไทยเข้มแข็งในฟินแลนด์

ทุกแห่งหนเราดูแล (ข่าวจากฟินแลนด์) CR :ภาพข่าวจากเพจกรมการกงสุล

กต.คุยเข้มคนไทย-เสริมแกร่งชุมชนไทยเข้มแข็งในฟินแลนด์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยคณะจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเครือข่ายคนไทยในประเทศฟินแลนด์เกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในฟินแลนด์

ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในประเทศฟินแลนด์เป็นจำนวน 10,498 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวฟินแลนด์ และแรงงานไทยในสาขาต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 กรมการกงสุลจึงได้สนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการอบรมกฎหมายฟินแลนด์น่ารู้แก่ชุมชนไทย เพื่อให้มีความเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ และรับทราบช่องทางการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของทางการฟินแลนด์ นอกจากนี้ ในปี 2562 กรมการกงสุลพร้อมจะจัดสรรเงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งให้สมาคม องค์กรต่างๆ ในประเทศฟินแลนด์ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

ในการหารือครั้งนี้ คณะกรมการกงสุลได้รับทราบข้อเสนอที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่หญิงไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการสมรสกับชาวฟินแลนด์ และการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยในฟินแลนด์ เป็นต้น

(สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วม : สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ – อุไร อนันตสิน และ องค์กรสะพาน – จิตราภรณ์ เผือกหลวง และซารี อิโซฮานนี)

😊 พบปะ…แลกเปลี่ยนความคิดเห็น…จับมือสร้างเครือข่าย…ความร่วมมือร่วมกันกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

😊พบปะ…แลกเปลี่ยนความคิดเห็น…จับมือสร้างเครือข่าย…ความร่วมมือร่วมกันกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในการที่จะช่วยเหลือคนไทยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ในด้านต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขให้กับคนไทยที่ประสพปัญหาในด้านต่างๆ..😊 Department of special investigation
กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ ดีเอสไอ เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ https://www.dsi.go.th/