(ไทย) พส.ไฟเขียว รับรองจัดตั้งเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ thai women network in finland : twin เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เดินหน้าแก้ปัญหาหญิงไทยในต่างแดน

พส.ไฟเขียว รับรองจัดตั้งเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ thai women network in finland : twin เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เดินหน้าแก้ปัญหาหญิงไทยในต่างแดน

โดยเมื่อวันที่ 8ก.ย.61 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(อธิบดี พส.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (7 ก.ย. 61) เวลา 10.00 น. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กองหนึ่งใจ…เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ภายใต้ “กิจกรรมการประชุมเครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ทั้งนี้มีผู้แทนองค์การสวัสดิการสังคมในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และองค์กรสาธารณประโยชน์ในภูมิภาคยุโรป อาทิ ประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยมี พระโพธิคุณวิเทศน์ เจ้าอาวาส วัดพุทธวิหาร และประธานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

*พส. ดึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในยุโรปร่วมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า พร้อมสร้างจิตอาสาคนรุ่นใหม่แก้ปัญหาเด็กเยาวชนในต่างแดน

จากข้อมูลกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง การต่างประเทศ ในปี 2559 ได้ระบุข้อมูลว่า มีคนไทยพำนักอาศัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นจำนวน 100,000 คน และจากการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ในปี 2560 พบว่า หญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวเยอรมันมักประสบปัญหาครอบครัว การหย่าร้าง การถูกกระทำรุนแรง และการดำรงชีวิตในสังคมอย่างไม่สุขสบายตามที่คาดหวัง ในขณะที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกติดแม่ที่เดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ มักประสบปัญหาการปรับตัวและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

อาทิ ไม่สนใจการเรียน คบเพื่อนกลุ่มเสี่ยง ชอบกระทำความรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าว และติดยาเสพติด เป็นต้น และเด็กที่เกิดจากบิดาชาวต่างประเทศมักเกิดปัญหาเด็กข้ามวัฒนธรรม ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้ไม่ทราบช่องทางในการขอความช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชน และองค์กรราชการ นอกจากสถานเอกอัครราชทูตในถิ่นพำนัก นางนภา กล่าวต่ออีกว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้น้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

ด้วยการปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตามกรอบแนวคิดพัฒนาเพื่อการแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่ “Shift and Share” รวมทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยจิตอาสา รู้จักการให้ การแบ่งปัน และรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อผลักดันให้มีองค์กรในต่างประเทศในการช่วยเหลือ การป้องกัน การแก้ปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริม ความมั่นคงทางสังคมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นการตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง เหมาะสม และเป็นธรรม ซึ่งข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วย การกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 ได้กำหนดให้คนไทยในต่างประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้รับบริการสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการและข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย

นางนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ พส. โดย กองหนึ่งใจ…เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ระหว่างวันที่ 6 – 13 กันยายน 2561 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างคนรุ่นใหม่เป็นอาสาสมัครในต่างประเทศ สำหรับทดแทนอาสาสมัครที่เข้าสู่ภาวะสูงวัย ด้วยการพัฒนางานอาสาสมัครในต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างจิตอาสาแก่อาสาสมัครรุ่นใหม่ได้รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในถิ่นพำนักอย่างถ้วนหน้า

รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมของกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาด้านเด็กและเยาวชน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยจิตอาสา และรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นการส่งเสริมระบบงานอาสาสมัครในต่างประเทศ โดยได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1) การประชุมเครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับผู้แทนองค์การสวัสดิการสังคมในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และองค์กรสาธารณประโยชน์ในภูมิภาคยุโรป อาทิ ประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 70 คน 2) การอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยในต่างประเทศเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share จำนวน 30 คน ณ กรุงเบอร์ลิน 3) การประชุมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน 4) การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเบอร์ลิน และ 5) การประชุมชี้แจงผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และการยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน โดยล่าสุดทางเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ thai women network in finland : twin ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับหญิงไทย

“สำหรับเมื่อวานนี้ (7 ก.ย. 61) ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมเครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย 1) การมอบโล่อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นอาสาสมัครคนไทยในภูมิภาคยุโรป 2) การมอบใบรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 องค์กรในภูมิภาคยุโรป จากประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ 3) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบูรณาการบทบาทและหน้าที่ของ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ” โดย นางภัทรัตน์ หงส์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล 4) การอภิปราย หัวข้อ “การพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ” โดย ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. 5) การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 4 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 6) การถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสวัสดิการในถิ่นพำนักและการนำศักยภาพและทุนทางสังคมมาพัฒนาถิ่นกำเนิด การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 2 วัฒนธรรม และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและครอบครัวไทยในต่างประเทศ” นางนภา กล่าวในตอนท้าย

สำหรับการติดต่อและร้องเรียนปัญหา สามารถติดต่อได้ทาง fanpage เครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ thai women network in finland : twin ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อกับหญิงไทยในต่างแดน พร้อมยังสามารถติดตามข่าวสารได้อีกด้วย

(ไทย) ผู้หญิงไทยในฟินแลนด์รู้สึก/พูด/คิด อย่างไรต่อสามีฟินแลนด์ และผู้ชายฟินแลนด์

Sorry, this entry is only available in Thai and Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

การจัดประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “ผู้หญิงไทยในฟินแลนด์รู้สึก/พูด/คิด อย่างไรต่อสามีฟินแลนด์และ ผู้ชายฟินแลนด์” เพื่อให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับตัวได้ในครอบครัวและ วัฒนธรรมวิถีชีวิตของปท ฟินแลนด์ไม่เครียด ส่งผลให้ครอบครัวไม่มีปัญหาชีวิตพร้อมแนะแนวทางในการเรียนและอาชีพ

หนังสือพิมพ์ให้ความสนใจมาสัมภาษณ์ด้วย ในที่นี่มีหญิงไทยที่ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพเช่นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น เรียนต่อด้วย

Nyt puhuvat thaimaalaiset naiset: tällaisia ovat suomalaiset miehet | Iltalehti
https://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksiartikkelit/4b2066e5-f83b-467f-94f1-d7cf64d4ccee_rk.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=artikkeli&utm_campaign=wh

(ไทย) 👏🏻🌷👏🏻🌷👏🏻 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับร้านอาหารญี่ปุ่นมินชูชิ 👏🏻🌷👏🏻🌷👏🏻

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับร้านอาหารญี่ปุ่นมินชูชิ …โดยคุณมินท์สาวไทยคนสวยใจดี
…ผ่านการตรวสเชคความสะอาดตามหลักสุขอนามัยของฟินแลนด์

โดยการมาตรวจไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อนล่วงหน้า ตรวจเชคทุกอย่างตั้งแต่ครัว ตู้เย็นทุกตู้ ตู้เก็บของ ภาชนะ เขียงทุกอย่าง ถึงห้องน้ำฯ ผ่านหมดในครั้งเดียว ได้สัญญาลักษณ์ 😊ยิ้มแป้น มาครอบครอง

👏🏻👏🏻👏🏻👍👍👍 ..ยืนยันทั้งความสะอาด สด อร่อย ทุกวันอีกด้วย 😊😊

(ไทย) Cr : TIE ที่แบ่งปันข้อมูลคะ 🙏🏻😊อาสาสมัครจิตอาสาคืออะไร?????😊

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป TIE
จุดประสงค์: พัฒนาสมานสามัคคี ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลที่เคยมาอยู่ในต่างประเทศแต่ในปัจจุบันได้กลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยหรือบุคคลที่เคยเดินทางมายังต่างประเทศและคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนอย่างถาวร ทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่ขาดการติดต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารรับข้อมูลในปัจจุบัน และมีเพื่อนมาแลกเปลี่ยนประสพการณ์ และความรู้เพิ่มเติมมาร่วมกิจกรรมช่วยด้วยใจในการสื่อสารเพื่อสร้างสรร และแบ่งปันความรู้และประสพการณืที่ดีมีประโยชน์ให้บุคคลอื่นๆต่อไป ให้สิ่งที่ดีๆที่ตนเองได้พบได้ฟัง ได้เห็นมาเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นต่อไป

อาสาสมัครจิตอาสา คืออะไร?
– Volunteerspirit

การเป็นอาสาสมัครจิตอาสาที่ดีควรประกอบด้วย อย่างน้อย

 1. ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น Determination

 2. ความพร้อมใน ปัจจัยด้าน ครอบครัว Good support from family

 3. เวลา Enough free time

 4. สุขภาพจิต In good mental health

 5. สุขภาพกาย In good physical health

 6. ทีมงาน เพื่อนพ้องและความ สามัคคี เพราะงานต่างๆจะทำคนเดียวไม่ได้ Good teamworking practice for success

 7. ความอดทน Patience

  เพราะอาจจะมีการ ต่อต้าน หรือการสกัดดาวรุ่ง เพราะหากคุณสวย รวย ฉลาด อ้วน เด่น ดัง และทำงานประสบผลสำเร็จ คุณจะต้องประสบกับคำครหานินทา การให้ร้าย การ ยุแยงคะแคงรั่ว เพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนและต้องรอบรู้ และหาวิธีแก้เครียดให้ตนเอง เช่น ทำสวน ประดิษฐ์งานฝีมือ ดูหนังเกาหลี ทำอาหารแจก หรือหาอะไรดีๆมีสาระลงในเฟสบุ๊ค หาเครือข่ายที่ไว้ใจได้ ให้รักจะได้รักกลับมา

เรื่องงบที่ได้มาต้องโปร่งใส แต่หากเขียนโครงการเองคนเดียวทั้งๆที่ถามไปสิบครั้งแล้วให้ช่วยกันเขียน พอได้งบมา ก็สามารถตัดสินใจเลือกบุคคลที่มาช่วยประสานงานรับเงินงบในค่าใช้จ่ายในการช่วยทำงานอย่างสมเหตุผลได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปถามใครที่ไหน แต่ต้องมีคนไว้ใจได้ดูแลบัญชีรายรับรายจ่าย ใฝ่หาความรู้ใส่ตน รู้จักจดจำสิ่งดีๆที่คนอื่นทำ เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นทำเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงกลับมาเป็นประโยชน์ได้ ขอให้ ถือคติ ว่า”ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว ดีหมด”

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้นำสามารถนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปพัฒนาชุมชนโดยให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์นั้นๆ

 2. สามารถนำความรู้ที่ได้มาไปเชื่อมโยงกับระบบบริหารขององค์การ

 3. ผู้นำ สามารถนำเอาความรู้ไปสอนงานและกระตุ้นการทำงานของทีมงาน

 4. ก่อให้เกิกชุมชนนักปฏิบัติ รวมตัวกัน เชื่อมโยง สาม้คคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 5. ก่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือ กันและกันในชุมชนนั้นๆ

 6. ก่อให้เกิดการพัฒนา และเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกัน

 7. ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง

 8. ก่อให้เกิดวิธีการเพิ่มความเข้มแข็งแก่สายในทางสังคม

 9. ก่อให้บุคคล และชุมชน ช่วยเหลือตนเอง และคนรอบข้างได้มากขึ้น

 10. ก่อให้เกิดการติดต่อให้ข้อมูลเข้าถึงชุมชน เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

สองสิ่งที่อาสาสมัครควรมี คือ

 • การสร้างแรงจูงใจ Motivation

 • การเสริมสร้างแรงบันดาลใจ Inspiration

– หากเป็นไปได้ควรจัดเตรียมเนื้อหาก่อนเพื่อเปิดใจ ให้มีการเรียนรู้ ในการพัฒนาตัวเองจนมีความพร้อมแล้วให้ใส่เนื้อหาทางวิชาชีพและวิชาการตามไปอีกที
– จากประสบการณ์ที่เคยทำงานพัฒนาคนพบว่าจะเอาคนมาจับอบรมโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมและการเปิดใจ
– จะทำให้ขาดการเห็นพลังด้านในของตัวเอง ถ้าเราMotivate ให้คนเห็นคุณค่าตัวเองและการทำงานก่อน เขาก็จะมีพลังกลับไปทำอะไรได้ดีกว่ามากมาย

เรียนรู้แหล่งหางบและวิธีหาการสนับสนุนการทำโครงการช่วยเหลือชุมชนไทยในต่างแดนในอนาคต เช่น

โครงการที่ 1
“แนวทางข้างหน้าสู่การพัฒนาแกนนำชุมชนไทยในภาคพื้นยุโรป”
“Brainstorming and Training for Trainer”

โครงการที่ 2
“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย ช่วยเหลือสนับสนุนการดูแลบุตรของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีคู่ครอง และช่วยเหลือบิดามารดาไทยที่ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์”
Improving quality of life and Empowering seniors and..”

โครงการที่ 3
การพัฒนาต่อยอดงานช่วยเหลือคนไทยที่จะย้ายถิ่นฐานข้ามแดนมายังต่างประเทศ ตามไปที่บรรยายที่พัทยา ว่าควรสานต่อหาคนรับช่วยเหลือที่ปลายทางต่อไป

ขอชี้แจงคำว่า
N G O เอ็น จี โอ
ขออธิบาย คำว่า NGO
Non Governmental Organization ว่า คือ องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล และไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไร เป็นการทำงานจิตอาสา ด้วยความสมัครใจ โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน/ ด้านงบประมาณจากภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน ตามแต่จะมีความสามารถไปติดต่อขอรับความช่วนเหลือและสนับสนุนได้จากที่ไหน
หัวข้อหลักในวันนี้คือ “การทำงานอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและชุมชน” ซื่งเป็นการทำงานที่ต้องเสียสละอย่างมาก ทั้งเวลา ทรัพย์สิน รวมทั้งความเสี่ยงในการมีปัญหากับสมาชิกในครอบครัว

สาเหตุของการเข้ามาร่วมทำงานอาสาสมัครนั้นอาจทำเพราะ

 1. ใจรัก อยากช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าให้รู้จักช่วยเหลือตนเองในยามยาก และส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนจากที่เคยเป็นผู้รับการช่วยเหลือให้กลับกลายมาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพในการดำรงชีวิต

 2. ความเบื่อ เซ็ง มีเวลาว่างมาก ต้องหาอะไรมาทำ เพื่อให้ชีวิตของตนเองไม่เงียบเหงา

 3. เหตุการณ์พาไป อาจด้วยความบังเอิญ คู่ครองหรือญาตินำ ได้ที่เรียน ได้งานทำในลักษณะของการทำงานอาสาสมัครโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน

 4. อยากได้หน้าและเป็นที่ยอมรับในสังคม จึงพยายามทำทุกอย่างที่จะแทรกตัวเองให้เข้าไปมีบทบาทและเป้นจุดศูนย์กลางในหมู่คนสำคัญๆ คนประเภทนี้จะคิดถึงตนเองเป็นหลัก ชอบหาผลประโยชน์เข้าตนจากบุคคลอื่น

ตอนนี้คิดได่แค่สี่ประเภทเท่านั้น แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าใครจะเข้ามาทำงานไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไร หากผลงานออกมาดี จะไม่ว่ากันว่ามาทำเพราะอะไร แต่คิดว่า NGO ทุกคนคงคิดจัดประเภทของตนได้ถูกต้อง (ในใจ) นะคะ

การทำงานอาสาสมัครเกิดจากความสมัครใจของแต่ละคน งานจะเดินไปด้วยดีได้หากทุกคนยอมเปิดใจที่จะยอมรับและเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่เอาประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อกันมาไม่ว่าดีหรือเลวมาเป็นเกณฑ์ที่จะกีดกันกันหรือแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้น มีความรัก ชอบ และไว้ใจซึ่งกันและกัน

ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกัน โดยไม่ได้มีผลประโชน์หรือค่าตอบแทนส่วนตัวใดๆ มีสิทธิและความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านการแสดงความคิดเห็น การออกเสียง การนำเสนองานเป็นต้น โดยทำงานเป็นทีม สร้างระบบให้ชัดเจน วางจุด ขั้นตอน ความสำคัญของงานให้โปร่งใส จะช่วยได้มากในการให้เหตุผลการตัดสินใจจัดลำดับการดำเนินงาน หากในขณะหนึ่งมีคนหนึ่งต้องทำหน้าที่มากกว่า ส่วนอีกคนไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่ทำมากเป็นหัวหน้า หรือคนไม่ได้ทำอะไรเลยควรจะถูกกำจัด แต่อาจนำสิ่งที่เขาทำได้มาใช้ใหุ้ถูกต้องจะเป็นประโยชน์ที่คุ้มค่าในทางอ้อมโดยไม่มีการทำให้ใครเสียความรู้สึก เพราะมันขึ้นกับสภาวะและเหตุการณ์ในแต่ละครั้งเหมือนละครโรงใหญ่ซึ่งแต่ละคนก็รับบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละฉาก ชั่วขณะหนึ่งบนเวทีคนนี้เล่นเป็นผู้นำ อีกคนเล่นเป็นผู้ตาม หรืออีกคนเล่นเป็นนางแม่มด ที่เราจะต่างจากการเล่นละครคือเราสามารถคงความเป็นตัวของตัวเองและเปิดเผยแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งเพื่อให้งานของส่วนรวมออกมาดี แต่หลังจากนั้นแล้วการทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน ได้เป็นเพื่อนกัน มีโอกาสมาพบกัน มีความ
จริงใจต่อกัน รู้จักติเพื่อก่อ ให้อภัยและมีเมตตาต่อกันได้ซึ่งน่าจะเป็น การเติมอะไรดีๆให้กับชีวิตตนเอง

การทำงานเป็นหมู่คณะที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันนั้น ย่อมต้องใช้เวลามากต่อการตัดสินใจแต่ก็เป็นลักษณะของการพัฒนาประชาธิปไตย ความเท่าเทียมและเสมอภาคในบุคคลก็จะสูญไปทันทีกลายเป็นระบบที่อีกคนเหนือกว่าคนอื่นๆซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่น่าจะใช่เพราะทุกคนมาด้วยใจสมัครและเท่าเทียมกัน

ส่วนการตัดสินใจใด ๆ ภายในคณะนั้นทุกๆคนควรมีเท่าเทียมกัน การทำงานกลุ่มจะต้องมีบรรยากาศที่ดี มีความเข้าใจกัน ผู้นำกลุ่มพร้อมที่จะเป็นตัวแทนเสนอข้อคิดเห็นของกลุ่ม จะก่อให้เกิดความศรัทธาจากภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ จะต้องแคร์กับความเป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกันพูดเปิดใจกันและยอมรับควาผิดพลาดของคนอื่น

ขอนำเรื่อง “อย่าเอางานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกัน” มาแชร์กันดีกว่า เคยถามตัวเองว่าทำได้ไหม หลังจากที่ใช้สติปัญญาที่มีอยู่เล็กน้อยมาคิดอยู่หลายตลบก็ตอบตัวเองได้ว่าทำยากมาก และคงทำไม่ได้ เพราะตัวเองเป็นคนที่แยกลำบาก และรักพวกพ้องเพื่อนฝูง จึงเป็นการยากที่จะไม่เลือกเพื่อนก่อนคนแปลกหน้า จากการได้คลุกคลีกับ NGO มาหลายกลุ่ม เห็นสิ่งที่ดีๆที่พวกเขาทำประโยชน์มานับไม่ถ้วน ได้ช่วยเหลือสังคมอย่างมหันต์ นี่คือคำชม แต่ก็ขอติด้วยเพื่อจุดประสงค์ให้นำคำติมาแก้ไข ไม่ได้ติด้วยเจตนาร้ายใดๆทั้งสิ้น

ส่วนการทำงาน ที่หลายคนมาร่วมทำงานกัน ด้วยจิตอาสา จำเป็นต้องยอมรับบทบาทที่แต่ละคนจะทำในงานที่รับผิดชอบร่วมกัน แต่ละครั้ง เนื่องจากแต่ละคน มีความสามารถ มีความถนัด ความชำนาญ อตกต่างกัน จึงควรสมัครทำงานในด้านที่ตนถนัด จะทำให้สามารถทำงานได้สำร็จและสวยงาม เกิดความภาคภูมิใจได้เช่นกัน กับเพื่นๆ ทุกคนที่ร่วมมีจิตอาสา เช่น

 1. บางคนถนัดงานแรงงาน เช่น ทำกับข้าว จัดเก้าอี้ จัดโต๊ะ ออกไปซื้อของ

 2. บางคนชอบงานวิ่งเต้น ติดต่อ แระสานงานหน่วยงานต่างๆ หรือ ติดต่อผู้คนมาช่วยทำงานมากขี้น เป็นคนช่างเจรจาและมีคารมดี

 3. บางคน ชอบคิด ชอบเขียน ก็อาสาทำงานขีดๆ เขียนๆ ไป

 4. บางคนชอบคิดเลข ที่ไม่ใช่ใบ้หวย ก็อาสามาทำบัญชีรายรับ/รายจ่าย ให้สมาคม เพื่อความโปร่งใส สบายใจ ว่า ไม่มีใครกินนอกกินใน เงินที่ได้รับมา

  อย่างนี้ เป็นต้น

ทุกคนต้องยอมรับความสามารถของตนและคนอื่น ทำงานอาสาที่ตนถนัด ไม่ต้องคิดมากน้อยใจ ว่า ทำไม คุณสมสวย จึงได้ทำงานหน้าที่พูดบนเวที ฉันด็สวยกว่า ทำไมไม่ให้ฉันอยู่หน้าเวทีบ้าง หรือ ทำไมคุณคนเก่ง จึงได้อยู่แผนกต้อนรับ แขกวีไอพี ฉันก็อยากไปต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ บ้าง แต่เธอเป็นคนที่พูดก็ไม่เก่ง กิริยามารยาทก็ค่อนข้างแข็งๆดูไม่เรียบร้อยเขาจึงไม่มอบหมายให้มีหน้าที่ต้อนรับแขก

ดังนั้น ทุกคนจึงควรยอมรับบทบาทของตน ในงานที่ทำร่วมกันว่า ใครเหมาะสมกับงานใด และทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันในกลุ่ม แม้จะมีบทให้เล่น มากหรือน้อย แต่ก็มีผลต่อส่วนรวม ภาพรวมของงานเท่าเทียมกัน ร่วมงานอาสาสมัครจิตอาสา ด้วยความเต็มใจ อยากช่วยเหลือ และต้องมีใจรักที่จะทำงานจิตอาสาก่อนการทำงานร่วมกับคนอื่น / การทำงานกับคนจำนวนมาก จำเป็นต้องมีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อกันเท่าที่พอทำได้ ไม่เกินกำลังกาย ไม่เกินกำลังทรัพย์สินเงินทอง อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อน และที่สำคัญ ต้องให้อภัยกัน อย่าถือสา ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพื่อนกัน เย้าแหย่กันบ้าง อาจมีบ้าง แต่ต้องระวังว่า อย่าพูดทำร้าย และอย่าพูดทำลาย เพื่อนร่วมงานด้วยกัน ก็จะมีความสุขทุกคนค่ะ

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ

 1. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ แนะนำให้ไปแก้ไขด้วยตนเอง ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ถูกต้อง

 2. ปรึกษาโดยตรง พบกันตัวต่อตัว ให้คำแนะนำ เจรจาช่วยเหลือด้านจิตใจ

 3. ช่วยนำพาไปยังหน่วยงานช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง เช่นทนาย ตำรวจหรือกรมสังคมสงเคราะห์ weißen Ring เป็นต้น

 4. ช่วยเหลือด้านปัจจัย วัสถุ เช่นอาหาร เงินทองและที่พักพิงชั่วคราว

Von meinem iPhone gesendet

(ไทย) นสพ. พูดถึง TWIN (Thai women Network in Finland) ช่วยผู้หญิงไทย

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

😊 วันนี้มี่แต่ข่าวดี ๆ ค่ะ 😊

นสพ. พูดถึง TWIN (Thai women Network in Finland) ช่วยผู้หญิงไทย ด้วยค่ะ

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง ผู้หญิงไทยในฟินแลนด์รู้สึก/พูด/คิด อย่างไรต่อสามีฟินแลนด์และ ผู้ชายฟินแลนด์” เพื่อ ให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับตัวได้ในครอบครัวและ วัฒนธรรมวิถีชีวิตของปท ฟินแลนด์ไม่เครียด ส่งผลให้ครอบครัวไม่มีปัญหาชีวิตพร้อมแนะแนวทางในการเรียนและอาชีพ นสพ ให้ความสนใจมาส/ภ ด้วย ในที่นี่มีหญิงไทยที่ประสพความสำเร็จในด้านอาชีพเช่นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น โอกาสในการศึกษาต่อในประเทศฟินแลนด์ การเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อ ฯ 😊

Nyt puhuvat thaimaalaiset naiset: tällaisia ovat suomalaiset miehet

Kilttejä vai ressukoita? Kolme helsinkiläistynyttä thaimaalaista naista kertoo, millaisia aviomiehiä suomalaiset miehet ovat.

Thaimaalaiset naiset ovat suomalaismiesten suosituimpia puolisoita suomalaisnaisten jälkeen. Miehet ovat kertoneet Iltalehdessä viime viikkoina, millaisia puolisoita thaimaalaiset naiset ovat. Nyt on naisten vuoro puhua.Ensimmäiseksi näkemyksensä suomalaisista miehistä kertovat kolme thaimaalaista naista. Iltalehti tapasi naiset lehtisaarelaisessa sushiravintolassa Helsingissä.

Minsushi-ravintolassa on tiivis tunnelma. Ravintolan yrittäjä ja omistaja Narissara Phumpha, 48, ja kaksi hänen ystäväänsä ovat luvanneet kertoa, millainen on parisuhde suomalaisen miehen kanssa ja millaisia aviomiehiä suomalaiset miehet ovat.

Narissara tapasi nykyisen aviomiehensä, kun mies oli lomalla Thaimaassa kuusi vuotta sitten. Vuosi kului Suomen ja Thaimaan väliä reissaten. Nyt Narissara on asunut Suomessa viisi vuotta.

Mikä avioliitossa on hänen mielestään tärkeää?

 • Myönteinen ajattelu ja asenne, sekä ystävällisyys, hän vastaa englanniksi.

  Millainen mies Narissaran aviomies on? Mies on paikalla ravintolassa, mutta lähtee toimittajan pyynnöstä ulos ovesta.

 • Hän on hyvin kiltti. Hän ei ole vihainen, ei juo, eikä ole väkivaltainen. Meidän on helppo elää yhdessä.

  Millaisia suomalaiset miehet ovat yleisesti?

 • Kaikki, jotka tunnen, ovat hyviä miehiä. Tiedän kuitenkin, että olen onnekas, eikä kaikilla ystävilläni ole asiat yhtä hyvin.

Narissaran aviomies palaa ravintolaan, kun Narissara on vastannut kysymyksiin.Mies on käynyt ostamassa lisää avokadoja. Pian toimittajallekin tarjotaan misokeittoa ja sushiannos. Kaikki ruoka on herkullista.

https://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksiartikkelit/4b2066e5-f83b-467f-94f1-d7cf64d4ccee_rk.shtml