ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ฉบับที่ ๔๘)

ข้อ ๑๐๐

อ่านรายละเอียดในประกาศ คลิก