“🌺 ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ ผู้สนับสนุน 😊”

🌷🌷รบกวนช่วยกันลงทะเบียนสมาชิกให้ด้วยนะคะ เพราะสมาคมฯกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ค่ะ

เราจะจับมือไปด้วยกัน💪💪#🌷🌷

ช่วงนี้มีพี่ๆน้องๆ ..ถามถึงการเป็นสมาชิก สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์(ทวิน) เข้ามาจึงขอแจ้งรายละเอียด และ ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับดังนี้นะคะ 😊😊

🌺ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ ผู้สนับสนุน
ลองพิจารณานะคะ😊
(เพื่อให้เป็นตามกฏเกณ์ของสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์ )

TWIN: สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ ( ทวิน )
– ได้จัดตั้งเป็นสมาคมฯที่ถูกต้องที่สาธารณะรัฐฟินแลนด์เมื่อ 5 ต.ค. 2560
– ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นองค์กร​สาธารณะ​ประโยชน์​ใน​ต่างประเทศ​จาก​กระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ เมื่อ 11 มิ.ย.ปี​ 2561​
– เป็นสมาชิกเครือข่า​ยดี​เอส​ภาคประชาชนตั่งแต่ ส.ค ปี​ 2562

🇫🇮🇹🇭สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ส่งเสริมให้คนไทยในฟินแลนด์มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมของชาวฟินแลนด์ได้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายระหว่างคนไทยในต่างประเทศ และกับองค์กรระหว่างประเทศ เชื่อมโยง ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งและความสามัคคี ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่คนไทยในต่างประเทศพึงจะได้รับ และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศรักบ้านเกิดของตน
ในปี 2562 -2563 สมาคมฯ จะมีกิจกรรมสำหรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมอาสาสมัคร การจัดอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการประชุมสัมมนาร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้เป็นตามกฏเกณ์ของสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์
🌻กำหนดชำระค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกรายบุคคล
  – สมาชิกรายบุคคลในประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 1,000 บาท/ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 3000 บาท
  – สมาชิกรายบุคคลที่พำนักในต่างประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 20 € /ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 75 €
 2. สมาชิกนิติบุคคล
  – สมาชิกนิติบุคคลในประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 2,000 บาท/ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 5000 บาท
  – สมาชิกนิติบุคคลในต่างประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 50 €/ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 175 €
  🌻ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกที่สมาคมฯ กำหนดขึ้นนี้ จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ก่อน

🇫🇮บัญชี:TWIN (NÄTVERKET FÖR THAILANDSKA KVINNOR i FINLAND RF)
🇫🇮เลขที่บัญชี (IBAN)
: FI 08 5358 0620 3805 73
BIC : OKOYFIHH

🇹🇭ชื่อบัญชี: นางพรรณี พิพัฒนติกานันท์
🇹🇭เลขที่บัญชี :034-0-19813-3
กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาประดิพัทธ์ 13

☘️สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ มีดังนี้เลขที่

 1. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น ก่อนบุคคลภายนอก เช่น การเข้าร่วมสัมมนา/การเข้าร่วมประชุม ฯ
 2. สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนา/เข้าร่วมประชุม/หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ
 3. สมาชิกมีสิทธิจะได้รับคำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่สมาคมฯ กำหนด
 4. สมาชิกมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพื่อทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 5. สมาชิกมีสิทธิจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางจดหมาย/ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์/หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ตามที่สมาคมกำหนด
 6. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล สมาคมฯ จะช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านโดยนำโลโก้ใส่ในสื่อต่าง ๆ ของสมาคมฯ

🇹🇭🇫🇮สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการร่วมเป็นผู้สนับสนุน TWIN

 1. สมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์องค์กร/ บริษัทของท่านในเว็บไซต์สมาคม และเว็บเพจ ในรูปแบบข้อความและ/หรือโลโก้ขององค์กร/บริษัท
 2. สมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์องค์กร/บริษัทของท่านในรูปแบบการพูดประชาสัมพันธ์และการติดตั้งโลโก้องค์กร/บริษัท ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม เช่น การประชุม สัมมนา งานนิทรรศการ เป็นต้น
 3. สมาคมฯ มอบโล่เกียรติคุณกับองค์กร/บริษัทเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กร / บริษัท ที่ชวยสนับสนุนช่วยเหลือสังคม (CSR: corporate social responsibility) อันเป็นการตอบแทนประโยชน์กลับสู่สังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
 4. สมาคมฯ จะมีหนังสือเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ

Urai Anuntasin ( Ph.D )

-Founder Chairman of Association of Thai Women Network In Finland
-Former Member of Bangkok Metropolitan Council, ( 2011-2014 ) Pathumwan District ,Bangkok ,Thailand.
-Nelikkokuja 2C  00430 Helsinki  Finland
🇹🇭+6693-545-4515
🇫🇮+358-40-503-4515
-Fb : Thai Women Network In Finland :TWIN
-LINE : uraipathumwan
WWW.thaiwomennetworkinfinland.org

แจ้งข่าวการอบรมอาสาสมัครเพื่อหญิงไทยในต่างประเทศ

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น พร้อมเพื่อนเครือข่ายอื่น ๆ จาก 14 ประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ ยูเค ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย) จำนวนรวม 83 ชีวิต เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1-4 กรกฎาคม ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ซึ่งไฮไล้ท์ของการอบรมคือ การเสวนาถอดบทเรียนประสบการณ์ทำงานอาสาสมัครฯที่มีคุณหมอประเวช ตันติวิพัฒนสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ และคุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ อดีตประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และคุณวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายญี่ปุ่น เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราว รายงานโดยละเอียดหาอ่านได้ที่ https://twne.eu/talk-with-social-volunteers-prawate-nonglak-virin/

นอกจากนั้น คณะผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2019 ในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยประธานเครือข่ายญี่ปุ่น (วีริน ทาเคดะ) และยุโรป (จงเจริญ ศรแก้ว) ได้พบกับ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ดร วิษณุ เครืองาม เพื่อแนะนำงานของเครือข่ายฯ พร้อมมอบของที่ระลึก (หนังสือสารสตรี) โดยท่านรองนายกฯได้ได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายทั้งสองที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

เล่าสู่กันฟัง📣📣📣การจัดอันดับ SDG ในปี 2562 – ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 40 ของโลกและอันดับ 1 ในอาเซียน

Cr :วรรณภา ลำเจียกเทศ

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศที่สำรวจความคืบหน้าการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งเพิ่มขึ้น 19 อันดับ จากปีที่แล้ว Sustainable Development Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung

ประเทศไทยอยู่อันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

 • ไทย อันดับที่ 40
 • เวียดนาม อันดับที่ 54
 • สิงคโปร์ อันดับที่ 66
 • มาเลเซีย อันดับที่ 68
 • ฟิลิปปินส์ อันดับท่ี 97
 • อินโดนีเซีย อันดับท่ี 102
 • พม่า อันดับท่ี 110
 • ลาว อันดับท่ี 111
 • กัมพูชา อันดับท่ี 112
 • บรูไน (ไม่ติดอันดับ)

ประเทศในยุโรปที่อยู่อันดับต้นๆ ได้แก่ เดนมาร์ก, สวีเดน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส และ ออสเตรีย ส่วน มาดากัสการ์, ไนจีเรีย, คองโก, ชาด และ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อยู่รั้งท้าย

ข้อมูลจาก : SDGs ranking 2019 – Thailand 40th globally, 1st in ASEAN

ใครจะขอวีซ่าเยอรมันโปรดทราบ!

สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ประกาศเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถานเอกอัครราชทูตฯได้มอบหมายให้บริษัท VFS Global ทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกนแทน . ในส่วนของดำเนินการคำร้องด้านอื่นๆนั้น ยังคงกระทำโดยสถานทูตต่อไปเช่นเดิม

บริษัท VFS Global ได้ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 และในปัจจุบันทำการรับคำร้องขอวีซ่าด้วยศูนย์รับคำร้อง 8 แห่ง โดยรับคำร้องขอวีซ่าปีละ 400,000 คำร้อง สำหรับ 20 ประเทศ

สามารถเดินทางโดยสะดวกไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าร่วมของประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเกนหลายๆประเทศได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

VFS Global Visa Application Centre อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับ VFS ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ยังคงสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน และวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เชียงใหม่และภูเก็ตได้

สำหรับการรับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี(เช่น วีซ่าเพื่อติดตามไปอยู่กับครอบครัว วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าเพื่อการศึกษา)นั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านยังต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เชียงใหม่และภูเก็ตเช่นเดิม

https://bangkok.diplo.de/th-th/-/2188884

กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่สำนักงานเขต โดยไม่ต้องไปจ้างแปลเอกสารอีกต่อไป จำนวน 12 ประเภท 18 แบบฟอร์ม ได้แก่

 1. ทะเบียนเกิด/สูติบัตร
 2. ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองการเกิด
 5. รายการบัตรประจำตัวประชาชน
 6. ทะเบียนสมรส
 7. ทะเบียนหย่า
 8. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
 9. ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว
 10. ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล
 11. ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และ
 12. ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัวฉบับภาษาอังกฤษ สามารถรับบริการพิเศษเอกสารแปลสำเร็จรูปได้ที่ กองสัญชาติและนิติกร กรมการกงสุล ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.go.th หรือคอลเซ็นเตอร์ 0-2572-8442

Summary of Countries and Territories entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand

Summary of Countries and Territories entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand
รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถึอหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร

Source/ที่มา: http://www.consular.go.th/main/contents/filemanager/VISA/Visa%20on%20Arrival/VOA.pdf

ขอเชิญชวนชุมชนชาวไทยรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนชุมชนชาวไทยรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้ที่ http://www.mfa.go.th/coronationkingrama10/

Please visit http://www.mfa.go.th/coronationkingrama10/ for The Coronation of King Rama X B.E.2562 (2019)