ผู้ก่อตั้ง

ชื่อ-นามสกุล ดร. อุไร อนันตสิน
Urai Anuntasin (Ph.D.)
ตำแหน่งปัจจุบัน – ประธานสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN)
องค์กรสาธารณประโยชน์
Chairman of Association of Thai Women Network In Finland (TWIN)
– ผู้จัดการทีมฟุตบอลเปเล่-บ่อนไก่ (เยาวชน-ประชาชนทั่วไป)
Football Manager Pele-Bonkai (Youth-General)
ที่อยู่ปัจจุบัน 347/2 ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์/โทรสาร 093 545 4515
E-mail : urai.pathumwan@gmail.com
วุฒิการศึกษา – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(Program of Doctor of Philosophy in Politics, Ph.D. (Politics)
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (MPPM รุ่นที่ 2 )
– ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ประสบการณ์และผลงาน – สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน (29 ส.ค. 2553 – 28 ส.ค. 2557)
– นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
– คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
– ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา
– รองโฆษกคณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส สภาผู้แทนราษฎร
– คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
– เป็นผู้ดาเนินรายการ รอบบ้านรอบเมือง, รายการเมืองไทยวาไรตี้ ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล TCC TV, รายการ “อินไซด์บางกอก” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
– พิธีกรภาคสนาม สารคดีสั้นเชิงข่าว, จับตาท่องเที่ยว ช่อง 7, BANGKOK NEW FOCUS โมเดิร์นไนน์ ทีวี (ช่อง 9), คุณถาม สก.กทม. ตอบ, รายการสภากทม. มีคาตอบทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ฯลฯ
อบรม/หลักสูตร – หลักสูตร “Swedish for Immigration” Borgå folkakademi Finland
– หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง” สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตร “กฎหมายมหาชน” สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” สถาบันพระปกเกล้า